Käesolev kasutamisleping reguleerib suhteid kasutaja (edaspidid Kasutaja) ühelt poolt ja GinAladdin OÜ (edaspidi GinAladdin OÜ) teiselt poolt (Kasutaja ja GinAladdin OÜ edaspidi ühiselt Pooled) internetikeskkonnas GinAladdin (edaspidi GinAladdin).
Registreerides ja asudes kasutama GinAladdin internetikeskkonda, kasutaja kinnitab, et:
• ta on vähemalt 16-aastane
• tal on kõik õigusaktidest tulenevad nõusolekud GinAladdin kasutamiseks
• ta on käesoleva lepingu tingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma
• ta on GinAladdin lisatingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma

Tingimused
1.Definitsioonid
1.1.GinAladdin — www.GinAladdin.ee internetileheküljel asuv virtuaalne keskkond (sh ka muud GinAladdin võrku kuuluvad veebilehed), alamlehed ning lehed sotsiaalsetes võrgustikes, mis kuuluvad GinAladdin OÜ ettevõttele registreerimisnumbriga 14657040.
1.2.Kasutaja — füüsiline või juriidiline isik, kes on registreeritud GinAladdin internetikeskkonnas (sh ka muudel GinAladdin võrku kuuluvatel veebilehtedel).
1.3.Konto — füüsilise või juriidilise isiku virtuaalne konto GinAladdin internetikeskkonnas.
1.4.Teenus — kasutajale GinAladdin OÜ poolt osutatav teenus (sh kasutajale võimaldatav GinAladdin internetikeskkonna kasutamise teenus, mis seisneb kasutajale konto (GinAladdin konto) loomises, kasutaja kuulutuste elektroonseks käitlemiseks).
1.5.Hinnakiri — dokument, kus on määratud hinnad (tasud) GinAladdin OÜ teenuste eest.
1.6.Tööpäev — kalendripäev (ajavahemikus esmaspäevast reedeni kl 9:00—17:00), mis ei ole puhkepäev, riigi- või rahvuspüha.
1.7.Kasutamisleping — käesolev dokument, mis reguleerib GinAladdin OÜ ja kasutaja vahelised suhted, ning sätestab õiguslikud alused.
1.8.Tingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa.
1.9.Lisatingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa: konfidentsiaalsuse kokkulepe, kuulutuste reeglid, keelatud esemed, teenuste hinnakiri
1.10.Õigusakt — Eestis kehtiv õigusakt.

2.GinAladdin OÜ vastutus, õigused ja kohustused
2.1.GinAladdin OÜ ei vastuta kasutaja poolt edastatud ning GinAladdin internetikeskkonnas avaldatud reklaami, teenuste või toodete sisu, kvaliteedi, kättesaadavuse ning tutvustuse õigsuste eest.
2.2.GinAladdin OÜ ei vastuta kõigis GinAladdin kasutajate vahelistes võimalikes vaidlustes, sealhulgas kohtulikes vaidlustes, hagides ja nõuetes.
2.3.GinAladdin OÜ ei vastuta mitte mingil juhul ühegi kahju eest, mis tekib seoses pakutavate teenuste kasutamisega või nende kasutamise võimatusega.
2.4.GinAladdin OÜ omab õigust kustutada, muuta ja peatada kasutaja teenuste või toodete kuulutust GinAladdin internetikeskkonnas ilma ette teatamata, vastavalt oma vajadustele.
2.5.GinAladdin OÜ omab õigust ühepoolselt muuta GinAladdin internetikeskkonnas avaldatud kuulutusi, teenuseid ning tooteid ja informeerida kasutajaid sellest GinAladdin internetikeskkonnas.
2.6.GinAladdin OÜ omab õigust ühepoolselt muuta tingimusi, mis jõustuvad alates nende GinAladdin internetikeskkonnas avaldamisest.
2.7.GinAladdin OÜ omab õigust kasutajate juurdepääsu piirata või blokeerida, kui kasutajad tekitavad GinAladdin, keskkonnale kahju, tekitavad võimalikke juriidilisi probleeme või rikuvad seadusi, intellektuaalse omandi õigusi või muid kokkuleppeid (sh teostavad punktis 9.1 loetletud rikkumisi), ning nõuda leppetrahvi, hüvitist (saamata jäänud tulu ja katkenud äritegevusega seotud kulu).
2.8.GinAladdin OÜ omab õigust mis tahes teavet ilma etteteatamata muuta.
2.9.GinAladdin OÜ omab õigust kasutaja kirjadele mitte vastata ning kasutaja palveid, taotluseid või nõudeid, mis on käesolevate tingimustega, lisatingimustega või õigusaktidega vastuolus, ignoreerida.
2.10.GinAladdin OÜ kohustub tagama loetletud teenuste hinnakirjas teenuste osutamist, juhul kui see ei riku käesoleva lepingu tingimusi. GinAladdin OÜ ei oma kohustust tagada teenuste osutamist GinAladdin internetikeskkonnas, juhul kui see kahjustab tema mainet teiste kasutajate ees, on majanduslikult kahjulik GinAladdin OÜ jaoks, võimatu vääramatu jõu, tehniliste põhjuste või muude asjaolude tõttu, mis kahjustab Teiste kasutajate huve.

3.Kasutaja vastutus, õigused ja kohustused
3.1.Kasutaja vastutab iseseisvalt enda kohta valeandmete edastamise eest GinAladdin internetikeskkonnas.
3.2.Kasutajal on õigus registreerida ning kasutada GinAladdin internetikeskkonnas ainult ühte kontot.
3.3.Kasutajal on õigus soetada teenuseid või tooteid, mis on avaldatud GinAladdin internetikeskkonnas.
3.4.Kasutaja kohustub käituma GinAladdin internetikeskkonnas vastavalt käesolevates tingimustes sätestatule, vastavalt headele kommetele ja vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.
3.5.Kasutaja kohustub iseseisvalt vastutama GinAladdin internetikeskkonnas avaldatud kuulutuste sisu, teenuste ja toodete kvaliteedi, ning kättesaadavuse ja tutvustuse õigsuse eest.
3.6.Kasutaja kohustub kasutama GinAladdin internetikeskkonda vastavalt käosolevatele tingimustele.
3.7.Kasutaja on kohustatud edastama ainult õigeid andmed enda kohta GinAladdin internetikeskkonnas.
3.8.Kasutaja on kohustatud viivitamatult teatama GinAladdin OÜ-le kõikidest probleemidest GinAladdin internetikeskkonna kasutamisel.
3.9.Kasutaja on kohustatud informeerima GinAladdin OÜ-t asjaoludest, mis võivad takistada käesolevate tingimuste nõuetekohast täitmist.
3.10.Kasutaja on kohustatud andma oma kuulutuste audiovisuaalse sisu, sealhulgas teksti, GinAladdin OÜ mitte-eksklusiivsesse omandisse; hoiduma kõigist tegevustest, mis võiksid GinAladdin internetikeskkonna infrastruktuurile ülemäärast koormust tekitada; hoiduma mis tahes automaatsete programmide kasutamisest GinAladdin internetikeskkonnas sisalduva teabe kogumiseks või sellele ligipääsu saamiseks.

4.Poolte vastutus
4.1.Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest kannavad pooled õigusaktides ettenähtud vastutust.

5.Privaatsus
5.1.Kasutaja annab oma nõusoleku GinAladdin OÜ– le oma isikuandmete töötlemiseks, kasutamiseks ja teadete saatmiseks.
5.2.Kasutajal on alati võimalus loobuda GinAladdin OÜ poolt edastatud teadete saamisest.
5.3.GinAladdin OÜ kohustub mitte avaldama kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktidega ettenähtud juhtudel.

6.Teated
6.1.GinAladdin OÜ edastab kasutajale personaalseid teateid sõltuvalt edastatava teate sisust kas kasutaja poolt avaldatud postiaadressile, e-posti aadressile või iseteenindusse. Vastavad teated loetakse kasutaja poolt kättesaaduks viie (5) tööpäeva jooksul.

7.Vaidluste lahendamine
7.1.GinAladdin OÜ ja kasutaja juhinduvad õigusaktidest.
7.2.Vaidlusalused küsimused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Juhul kui see osutub võimatuks — lahendatakse vaidlus Harjumaa kohtus.

8.Tõlgendamine
8.1.Käesoleva lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos käesoleva lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub käesoleva lepingu kui terviku tähendusest. Tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks. Kahtluse korral tuleb väljendeid, millel võib olla rohkem kui üks tähendus, mõista viisil, mis sobib kõige rohkem tingimuste olemuse ja eesmärgiga.

9.Lepingu rikkumine
9.1. Lepingu rikkumine on:
9.1.1.GinAladdin internetikeskkonnas sisalduva teabe ilma GinAladdin OÜ nõusolekuta reprodutseerimine ja avaldamine. Sellist teavet tohivad kopeerida ainult füüsilised isikud ja ainult isiklikuks kasutamiseks.
9.1.2.ebaõige, ebatäpne või eksitava teabe esitamine (sh isikliku teabe ja isikuandmete osas);
9.1.3.oma konto üleandmine kolmandatele isikutele, ilma GinAladdin OÜ eelneva nõusolekuta;
9.1.4.prügiposti levitamine ja teistele kasutajatele nende nõusolekuta e-kirjade saatmine (sh masspostitus);
9.1.5.arvutiviiruste või muu tehnoloogia levitamine, mis võib kahjustada GinAladdin internetikeskkonda või selle kasutajate huvisid ja vara;
9.1.6.tülide õhutamine, ebatsensuursete väljendite kasutamine ning vägivalla propageerimine;
9.1.7.GinAladdin internetikeskkonnas mitme konto registreerimine ja kasutamine;
9.1.8.kõik muu tegevused, mis kahjustavad GinAladdin internetikeskkonna mainet Teiste kasutajate ees, katkestavad GinAladdin internetikeskkonna korralikku toimimist (sh vähendavad turvalisust ja aktiivsete kasutajate arvu), vähendavad GinAladdin OÜ teenuste kvaliteeti ja tulu, ning rikuvad teiste kasutajate huve ja õigusi.
9.2.Lepingu rikkumise korral kasutaja kohustub hüvitama GinAladdin OÜ-le saamata jäänud tulu, korraliku äritegevuse katkemisega seotud kulu ning maksma leppetrahvi. Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuste täitmisest.
9.3.GinAladdin internetikeskkonnas mitme (rohkem kui üks) konto registreerimise ja kasutamise korral kasutaja kohustub maksma GinAladdin OÜ-le ka leppetrahvi iga avaldatud kuulutuse eest, mis on loodud sellelt lisakontolt.
9.4.Leppetrahvi tasumine ei vabasta kasutajat käesolevates tingimustes sätestatud kohustuste täitmisest. Käesolevate tingimuste rikkumise korral võib GinAladdin OÜ nõuda leppetrahvi tegelikust kahjust ja rikkumise vabandatavusest sõltumata.

10.Muud tingimused
10.1.Kui käesoleva lepingu tingimuste säte osutub õigusaktidega vastuolus olevaks, on leping muus osas siiski kehtiv. Õigusaktidega vastuolus oleva sätte ilmnemisel asendatakse see GinAladdin OÜ poolt õigusaktiga kooskõlas oleva ja esialgse võimalikult lähedase sättega.
10.2.Kasutajat loetakse vastutavaks käesolevate tingimuste rikkumise eest, kui rikkumise eest vastutab kasutaja esindaja (juhatuse või seda asendava organi liige või muu teda esindav isik), keda konto kasutaja kasutas oma majandustegevuses, sealhulgas töötaja, teenistuja, käendussaaja või kasutaja klient.
10.3.Kasutajat loetakse mistahes asjaolust teadlikuks või seda ette näinuks või olukorras olevaks, kus ta pidi seda teadma või ette nägema, kui asjaolust teadis või seda nägi ette või pidi sellest teadma või seda ette nägema mistahes tingimustest nimetatud isik, kelle eest kasutaja vastutab.
10.4.Käesolevate tingimustes sätestatud kohustused täidetakse tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Juhul kui tingimustes sellist tähtaega sätestatud ei ole, siis hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul arvates kasutaja või GinAladdin OÜ poolt vastavasisulise nõude esitamisest.
10.5.Juhul kui GinAladdin internetikeskkond tehnilistel põhjustel ei töötanud ja selle tagajärjel kasutajal ei olnud võimalust kasutada ostetud GinAladdin OÜ teenust täielikult või osaliselt, annab GinAladdin kasutajale võimaluse kas kasutamata päevad lisada või kasutamata raha tagasi saada, kirjaliku sooviavalduse alusel, mis on edastatud hiljemalt 30 päeva pärast alates GinAladdin internetikeskkonna töö taastamisest. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul.
10.6.Juhul kui kasutaja on kindel selles, et tema konto blokeerimine GinAladdin OÜ poolt on ebaõiglane, on kasutajal õigus esitada kirjalik avaldus põhjendusega GinAladdin OÜ-le. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul. Juhul kui GinAladdin OÜ otsustab kasutaja kasuks, tema konto blokeerimine tühistatakse. GinAladdin OÜ jätab endale õigust avaldusele mitte vastata.
10.7.Käesoleva lepingu kehtivust ei mõjuta asjaolu, et pooled ei ole kokku leppinud tingimustes, mis on nende õiguste ja kohustuste määramiseks oluline, kui võib eeldada, et leping oleks sõlmitud ka ilma selles tingimuses kokku leppimata. Sellisel juhul kohaldatakse tingimust, mis on antud asjaolusid arvestades mõistlik, lähtudes poolte tahtest, lepingu olemusest ja eesmärgist ning heast usust.

11.Teenuste hind ja nende eest tasumine
11.1.Registreerumine on tasuta. Muu teenuste kasutamine on vastavalt teenuste hinnakirjale. Kasutaja kohustuseks on teenuste hinnakirjaga tutvuda. GinAladdin OÜ jätab endale õiguse lisateenuste hindu mis tahes ajal muuta, ilma ette teatamata.
11.2.Teenuste eest saab tasuda mitmel viisil. Kasutaja vastutab maksejuhiste korrektse järgimise eest ja nende rikkumisel GinAladdin OÜ ei garanteeri tasutud summade kättesaamist. Välised maksesüsteemid ei pruugi alati õigesti toimida ja sellisel juhul ei vastuta GinAladdin OÜ mis tahes kahjude eest, mis tulenevad tasutud summade kättesaamatusest.
11.3.Makse sooritamise probleemide puhul tuleb kasutajal pöörduda teda teenindava operaatori poole.
11.4.Tasutud summadest kasutamata osade bilansist tagastamine on võimalik 30 kalendripäeva jooksul alates summa kuupäeva laekumisest. Tagastus teostatakse viisil, mis on kasutatud kasutaja poolt GinAladdin OÜ teenuste maksmisel.
11.5.Lepingu rikkumise korral jätab GinAladdin OÜ endale õiguse kasutajate tasutud summadest kasutamata osasid mitte tagastada.

12.Lepingu lõppemine ja ülesütlemine
12.1.Käesolev leping lõpeb automaatselt kasutaja konto blokeerimisega, kuid ei vabasta kasutajat käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.
12.2.GinAladdin OÜ omab õigust käesolev leping ühepoolselt üles öelda kasutaja konto blokeerimisega, juhul kui kasutaja ei täida oma kohustusi vastavalt käesoleva lepingu tingimustele, nõuda leppetrahvi ning esitada hagi Harjumaa kohtusse.

Konfidentsiaalsuse kokkulepe

Teie konfidentsiaalsuse tagamine on GinAladdin töö tähtis aspekt. Käesolev konfidentsiaalsuse kokkulepe sisaldab infot selle kohta, milliseid kasutaja andmeid on võimalik saada tema viibimise ajal GinAladdin veebilehel ja kuidas neid kasutatakse.

Personaalse info saamine

GinAladdin kogub ja kasutab alljärgnevat personaalset infot:
• Andmeid selle kohta, kuidas kasutate GinAladdin veebilehte.
• Andmeid kõigi operatsioonide kohta, milles te osalete sellele lehel.
• Infot, mida sisestate veebilehel registreerumiseks.
• Teie poolt edastatavat infot meie poolsete teenuste osutamise eesmärgil.
• Mis tahes muud teie poolt GinAladdin veebilehel edastatavat infot.

Personaalse info kasutamine

GinAladdin võib kasutada teie personaalset infot alljärgnevatel eesmärkidel:
• Veebilehel töö toetamiseks.
• Spetsiaalselt teile mõeldud veebilehe personifitseerimiseks.
• Teile juurdepääsu võimaldamiseks kõigile veebileheteenustele.
• Teid puudutava info avaldamiseks veebilehel.
• Teie poolt tasumisele kuuluvate teenuste pakkumine.
• Teile osutatud teenuste kohta väljavõtte ja arve saatmiseks.
• Maksearvelduste tegemiseks.
• Marketingi kommunikatsioonide pidamiseks.

Lisaks ülalnimetatud konfidentsiaalsuse kokkuleppes nimetatud personaalse info avalikustamisele võib GinAladdin samuti edastada teie isiklikku infot vastavatele instantsidele kehtiva seadusandluse kohaselt kohtu- või muude menetluste korral, samuti seadusest tulenevate GinAladdin õiguste kaitseks.

Isikuandmete säilitamine

GinAladdin säilitab teie isikuandmed kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, sh pretensioonide eest kaitseks ja esitamiseks vastavalt seaduste nõudmistele.

Raamatupidamisdokumendid - 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt raamatupidamis- ja maksundusseadustest.

Lepinguliste ja Konfidentsiaalsuse nõuetega seotud Isikuandmed - 10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul.
Küpsiste andmed - vastavalt küpsiste poliitikale.

Kasutajal on õigus taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele.
GinAladdin ei eemalda isikuandmeid, juhul kui selleks ei ole piisavalt põhjendusi või kui isikuandmete töötlemist nõutakse seadusest tulenevalt GinAladdin kohustuste täitmise eesmärgil, hagide esitamiseks ja ettevalmistuseks, kaitse toiminguteks kohtus.

Teie andmete turvalisus

GinAladdin püüab rakendada kõiki võimalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmed teie isikliku info kadumise, kuritarvitamise või modifitseerimise vältimiseks. GinAladdin säilitab teie poolt edastatud infot üksnes turvalistel serveritel. Eriti tähtis info edastatakse üksnes šifreeritult, kasutades selleks tänapäevaseid krüptograafiameetodeid.

Riikide vahelise info edastamine

GinAladdin poolt kogutavat infot võib säilitada, töödelda ja edastada nende riikide vahel, kus GinAladdinl on mis tahes legaalne tegevus, et osutada täies mahus kõiki teenuseid käesoleva Konfidentsiaalsuse kokkuleppe kohaselt. Lisaks öeldule kuvatakse teie poolt sellel veebilehel avaldamiseks mõeldud info avalikult ning see muutub ligipääsetavaks kogu maailmas. Te annate oma nõusoleku sellisel moel teid puudutava info edastamiseks eri riikide vahel.

Muudatuste tegemine antud dokumenti

GinAladdin saab teha parandusi Konfidentsiaalsuse kokkuleppesse, uuendades nimetatud veebileht. GinAladdin jätab endale õiguse mitte teavitada isiklikult taolistest muudatustest. Seepärast soovitame teil aeg-ajalt üle vaadata nimetatud dokumenti jälgimaks sellesse tehtavaid muudatusi.

Kolmandate isikute veebilehed

Käesolev veebileht sisaldab välisviiteid teistele veebilehtedele. GinAladdin ei kanna mis tahes vastutust nende veebilehtede ja muude kokkulepete konfidentsiaalsuse ning nende sisu eest.

Küsimused GinAladdin-le

Kui teil tekivad küsimused seoses Konfidentsiaalsuse kokkuleppega või mis eesmärkidel GinAladdin kasutab teie isiklikku infot, kirjutage klienditoe teenistusele.
           

Oled nõus juhutöö ära tegema!

Ankeedi loomiseks registreeruge või logige sisse. Inimesed, kes vajavad Teie oskusi, saavad Teid kiiresti leida!